Warning: Creating default object from empty value in /home/graamam/public_html/gramam/mal/plugins/system/jsifr3.php on line 42
ഭാഷാ നയം

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍അതിഥികള്‍

നമുക്ക് 3 അതിഥികള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍

എത്ര പേര്‍ കണ്ടു


Warning: Creating default object from empty value in /home/graamam/public_html/gramam/mal/modules/mod_stats/helper.php on line 106
ഉള്ളടക്കം എത്ര പേര്‍ കണ്ടു : 841749


ഭാഷാനയം

ഇംഗ്ലീഷിനോട് അമിത താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും, മറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളോട് മോശമായ മനോഭാവം വച്ചുപുലര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷപാതപരമായ ഭാഷാനയമാണ് ഇന്ത്യ പിന്‍തുടരുന്നത്. ഉദാരമല്ലാത്ത കേന്ദ്രീകൃതമായ ഈ നയം, ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ തടയുന്നു.  യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ 23 ഔദ്യോഗിക ഉപയോഗ ഭാഷകളിലും ജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. തല്‍സമയ തര്‍ജ്ജമ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന സംവിധാനവും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയില്‍ ഹിന്ദിയിലും, ഇംഗ്ലീഷിലും മാത്രമേ പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ അംഗങ്ങള്‍ സംസാരിക്കാന്‍ പാടുള്ളൂ.

C´y a\p-jy-cminbpsS {]XoIvjbmWv. C´y DÄ\mS³ el-f-sbbpw GIm-[n-]-Xy-s¯bpw XSbp-Ibpw, ZpÀ_ehn`m-K§sf kwc-£n-¡p-Ibpw sN¿p-¶p. hfÀ¶p-sIm-­ണ്ടിരിക്കുന്ന യൂണിയനുകളായ ആഫ്രിക്കന്‍ യൂണിയന്‍ , യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍, അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ എന്നിവ പ്രചോദനത്തിന് വേണ്ടി C´y-sb-bmWv t\m¡p-¶-Xv. cmjv-{S -t\-Xm-¡·m-cpsS Bi-b-§Ä¡v hncp-²-ambpw sFIy-¯n\pw AJ-Þ-X¡pw lm\n-I-c-ambpw C´y-bnse {]amWnhÀ¤w C´ybv¡v Hcp GIo-IrX `mj thWsa¶pw AXv tImtfm-Wn-b `mj Bbn-cn-¡-W-sa-¶p-apÅ anYym-[m-cW \ne-\nÀ¯p-¶p. Cw¥o-jnsâ `mjm-]-c-amb km{a-mPzXzw hÀ²n¸n¡pIbpw AXp-hgn Ak-a-Xzhpw hnI-k-\ kvXw`\hpw sN¿p-¶Xv cmPy-t{Zm-l-]c-amWv.

  • tkmhnbäv bqWn-bsâ inYn-eo-I-cWw kzmX{´yw t\Snb emävhnb³, Dt{I-\n-b³, XPm¡v XpS-§nb cmPy-§-fnse sNdnb `mj-I-sf-t¸mepw imào-I-cn-¨p. am{X-aà Ah Ct¸mÄ ]T\ am[y-a-ambn {]^-j-W tImgvkp-IÄ¡v D]-tbm-Kn-¡p-Ibpw sN¿p-¶p.
  • Ad_n `mj kwkm-cn-¡p-Ibpw Htc aX-¯n hniz-kn-¡p-Ibpw sN¿p¶ 24 cmPy-§-fmWv Ad_v taJ-e-bn DÅXv. AhÀ CXp-hsc Hä cmPy-ambn XoÀ¶n-Ã. IqSmsX Ata-cn-¡-യില്‍ kv]m\njv kwkm-cn-¡p-¶ It¯men¡À `qcn`mKapÅ 18 cmPy-§Ä Dണ്ട­v.

s]mXp-hmb `mj F¶Xv cmPy-¯nsâ AJ-ÞX Im¯pkq£n¡p¶Xn {][m-\hpw AXym-h-iy-hp-amb Hcp LS-I-a-Ã. adn¨v KmÔn-b³ Bi-b-¯n-epÅ P\m-[n-]-Xyhpw hntI-{µo-Ir-X-hp-w {Kma cmPy§Ä സൃjvSn¨v kam-[m-\hpw ]ptcm-K-Xn-bp--w Dd¸v hcp-¯p¶ k_v klm-d³, B{^n-¡³ cmPy-§-fn sImtfm-Wn-b s]mXp- `mjbpണ്ട­m-b-XpsIm­ണ്ടp am{Xw cmj-{So-b- sFIyw D­ണ്ടm-¡-s¸-«n-«n-Ã.

 


IqSpX hnhc§Ä¡v amXr`qan {]kn²oIcn¨  കെ. സേതുരാമൻ  എഴുതിയ 'aebmf¯nsâ `mhn `mjm Bkq{XWhpw am\h hnIk\hpw F¶ ]pkvXIw hmbn¡pI.